Avís legal

1.- INFORMACIÓ GENERAL I OBJECTE

El domini www.casinodecalaf.cat constitueix el lloc web de l’Associació Unió Calafina que té per objectiu principal l’ exhibició d’espectacles d’arts escèniques i visuals.
La Unió Calafina té la seva seu social l’avinguda de la Pau nº30 de Calaf. Està inscrita en el Registre d’Associacions i al de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el CIF G-08712481.

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’ús i la relació entre aquest WEB i els seus usuaris.
Aquesta pàgina web, propietat del Casino, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers oferts per aquesta entitat.

El present Avís Legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general d’aquesta pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i ús de la mateixa suposa la submissió i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

El Casino de Calaf es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d’aquest Avís Legal i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

2.-ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En cas que hi hagi productes o serveis que requereixin un determinat pagament, El Casino informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre d’usuari previ. Els usuaris podran sol·licitar, complimentant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre El Casino. Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquest informació pugui ocasionar al Casino o a tercers. Igualment, els usuaris es comprometen a notificar al Casino qualsevol canvi que es pugui produir, en relació a la informació i les dades personals comunicades.

El Casino de Calf es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en el cas del qual es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. En conseqüència, El Casino no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas que es presentin les causes anteriorment esmentades, i, per tant, en cap moment, no es podran exigir responsabilitats al Casino en aquest sentit.

La utilització de la pàgina web del Casino de Calaf per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el Casino de Calaf posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en tot cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els usuaris poden descarregar els continguts que desitgin de la pàgina web. En aquest sentit, els usuaris s’hauran d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts d’aquesta pàgina web per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet.

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris pel Casino de Calaf com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. D’aquesta manera, el Casino posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Els menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en tot cas seran els responsables dels seus actes. Això no obstant, El Casino de Calaf garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar.

4.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual del Casino de Calaf o, en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat del Casino o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, llevat els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament  informatives o pedagògiques, els usuaris poden adreçar-se a casinodecalaf@casinodecalaf.cat.

No obstant el paràgraf anterior, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació o alteració.

Els vincles d’aquesta pàgina web a pàgines web de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per als usuaris, els quals, en utilitzar aquests enllaços, surten de la pàgina web del Casino. Per tant, l’ús d’aquests enllaços porta els usuaris a pàgines web de les quals El Casino de Calaf no n’és titular ni en cap cas responsable jurídic.

5.- RESPONSABILITATS

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que El Casino de Calaf o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o en el seu cas, en les condicions particulars que siguin d’aplicació.

El Casino no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació del Casino de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós.

El Casino no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

6.- PROTECCIO DE DADES

Tota informació rebuda dels usuaris d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. En compliment d’allò que preveu la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades personals i reglamentació complementària, així com la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa als usuaris que les dades personals que facilitin al Casino seran incorporades a un fitxer del qual és titular El Casino i seran utilitzades exclusivament per la finalitat per la qual han estat recollides.

Els usuaris que facilitin les seves dades, consenten expressament la cessió a tercers de les seves dades, sempre en el marc de les finalitats per les quals han estat recollides.

En tots els casos, els cessionaris podran exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, accedint a l’apartat oportú del web del Casino.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal queda subjecte a la legislació espanyola vigent aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i El Casino de Calaf se sotmeten expressament als jutjats i tribunals amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.